Privacy policy D-Sense

1. Inleiding

D-Sense, gevestigd aan Boterveldstraat 2, 3390 Sint-Joris-Winge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle informatie die is opgeslagen op ons platform wordt als vertrouwelijk behandeld. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. D-Sense neemt  de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@d-sense.com.

Contactgegevens:

https://www.d-sense.com

Boterveldstraat 2

3390 Sint-Joris-Winge

+32 16 29 61 41

Jelto Verduyckt is de Functionaris Gegevensbescherming van D-Sense Hij/zij is te bereiken via jelto.verduyckt@d-sense.com

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen & verwerken

2.1 Algemeen

De volgende secties van dit privacybeleid behandelen de bijzonderheden van alle groepen van dewelke D-Sense gegevens verzameld.

2.2 Websitebezoekers & klanten

Door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u het niet eens bent met de voorwaarden zoals deze in dit privacybeleid zijn beschreven, raden we u aan om geen verder beroep te doen op onze diensten.

D-Sense kan mogelijks informatie van haar websitebezoekers en/of klanten verzamelen, registreren & analyseren. D-Sense kan bovendien alle persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt verzamelen en verwerken. Wij kunnen cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres                     

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

2.2.1 delen van persoonsgegevens

D-Sense gebruikt de verzamelde gegevens om met websitebezoekers en/of klanten te communiceren & om haar website te verbeteren door te analyseren hoe bezoekers navigeren op onze website. We kunnen dergelijke informatie ook delen met aannemers of leveranciers van diensten om een gevraagde dienst aan te bieden of om het surfgedrag op onze website te analyseren.

2.2.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

D-Sense verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

2.3 Respondenten

Respondenten moeten zich ervan bewust zijn dat zij bij het beantwoorden van enquêtes of uitnodigingen voor enquêtes, uitgaande vanuit D-Sense, informatie zouden kunnen vrijgeven die hen persoonlijke identificeerbaar zou kunnen maken voor D-Sense & de verwerkingsverantwoordelijke van waaruit de enquête uitgaat. Respondenten die reageren op enquêtes of uitnodigingen voor enquêtes dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun antwoorden.

2.2.1 Verzameling van respondentendata

Onze enquêtes, die worden gebruikt voor het verzamelen van relevante feedback voor onze klanten waardoor zij hun dienstverlening kunnen verbeteren, zijn gecreëerd door D-Sense in samenwerking met deze klanten. Het is de verantwoordelijkheid van onze klanten om ervoor te zorgen dat eventuele verdere verwerking gebeurt in overeenstemming met de verwerkingsovereenkomst & de toepasselijke wetgeving.

Respondentengegevens omvatten alle persoonsgegevens van individuen die aan D-Sense zijn overgedragen door onze klanten, zijnde de verwerkingsverantwoordelijke, die verder worden aangevuld met de antwoorden gegeven door respondenten tijdens het vrijwillig beantwoorden van één van onze enquêtes. Deze persoonsgegevens kunnen persoonlijke contactinformatie bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer, geslacht en andere persoonsgegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd. Antwoorden gegeven door respondenten kunnen eveneens persoonsgegevens omvatten.

2.2.2 Verwerkingsdoel & delen van respondentendata

D-Sense verwerkt persoonsgegevens van respondenten niet voor andere doeleinden of op ander wijze dan in het kader van tevredenheidsonderzoeken waardoor onze klanten hun dienstverlening kunnen verbeteren.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of respondenten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker en/of respondent ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@d-sense.com, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

D-Sense bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

-Gegevens met betrekking tot websitebezoek zullen nooit langer worden bijgehouden dan 1 jaar.
-Respondentendata wordt maximaal tot 5 jaar na afloop van het originele onderzoek bewaard. Hierna zal, met het oog op mogelijke vervolgonderzoeken, de data worden geanonimiseerd waardoor het vanaf dat punt onmogelijk wordt om deze te linken aan een individu.

-Om wettelijke verplichtingen na te komen zijn wij verplicht om facturatiegegevens van onze klanten maximaal 10 jaar bij te houden. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.

-Bepaalde klantengegevens kunnen gedurende een periode van 5 jaar na beïndiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en om deze op de hoogte te houden van ontwikkelingen in verband met de dienstverlening binnen D-Sense, tenzij de klant hier niet mee akkoord gaat zoals voorts beschreven in punt 6.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

D-Sense deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Respondentendata wordt mogelijks met volgende derden gedeeld:

-Klanten van D-Sense, die u gegevens mogelijk verder verwerken, ontvangen de respondentendata van individuen die zelf aangegeven hebben dat D-Sense hun antwoorden niet-anoniem mag doorgeven aan deze specifieke klant.

-D-Sense verstrekt uw persoonsgegevens aan Checkmarket, het platform dat wij gebruiken voor onze enquêtes. Checkmarket verwerkt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze dan door D-Sense is opgedragen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door D-Sense en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@d-sense.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) & rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. D-Sense wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact