Identiteit

D-Sense bvba | BE 0859.789.192
Boterveldstraat 2
3390 Sint-Joris-Winge
België

Privacy

1. Inleiding
D-Sense, gevestigd aan Boterveldstraat 2, 3390 Sint-Joris-Winge, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Alle informatie die is
opgeslagen op ons platform wordt als vertrouwelijk behandeld.
Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk
voor bevoegd personeel. D-Sense neemt  de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met onze klantenservice of via info@d-sense.com.
Contactgegevens:
Boterveldstraat 2
3390 Sint-Joris-Winge
+32 16 29 61 41
Jelto Verduyckt is de Functionaris Gegevensbescherming van D-Sense.
Hij/zij is te bereiken via jelto.verduyckt@d-sense.com
 
2. Persoonsgegevens die wij verzamelen & verwerken
2.1 Algemeen
De volgende secties van dit privacybeleid behandelen de bijzonderheden
van alle groepen van dewelke D-Sense gegevens verzameld.
2.2 Websitebezoekers & klanten
Door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat u bepaalde
persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, stemt u in met het verzamelen
en verwerken van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven.
Als u het niet eens bent met de voorwaarden zoals deze in dit privacybeleid
zijn beschreven, raden we u aan om geen verder beroep te doen
op onze diensten. D-Sense kan mogelijks informatie van haar websitebezoekers
en/of klantenverzamelen, registreren & analyseren. D-Sense kan bovendien alle
persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt verzamelen en verwerken.
Wij kunnen cookies gebruiken om uw surfervaring te verbeteren.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres                     
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
2.2.1 delen van persoonsgegevens
D-Sense gebruikt de verzamelde gegevens om met websitebezoekers en/of
klanten te communiceren & om haar website te verbeteren door te analyseren
hoe bezoekers navigeren op onze website. We kunnen dergelijke informatie
ook delenmet aannemers of leveranciers van diensten om een gevraagde
dienst aan te bieden of om het surfgedrag op onze website te analyseren.
2.2.2 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken. D-Sense verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
2.3 Respondenten
Respondenten moeten zich ervan bewust zijn dat zij bij het beantwoorden
van enquêtes of uitnodigingen voor enquêtes, uitgaande vanuit D-Sense,
informatie zouden kunnen vrijgeven die hen persoonlijke identificeerbaar
zou kunnen maken voor D-Sense & de verwerkingsverantwoordelijke van
waaruit de enquête uitgaat. Respondenten die reageren op enquêtes of
uitnodigingen voor enquêtes dragen zelf de verantwoordelijkheid voor
de inhoud van hun antwoorden.
2.2.1 Verzameling van respondentendata
Onze enquêtes, die worden gebruikt voor het verzamelen van relevante feedback
voor onze klanten waardoor zij hun dienstverlening kunnen verbeteren,
zijn gecreëerd door D-Sense in samenwerking met deze klanten.
Het is de verantwoordelijkheid van onze klanten om ervoor te zorgen dat
eventuelev erdere verwerking gebeurt in overeenstemming met
de verwerkingsovereenkomst & de toepasselijke wetgeving.
Respondentengegevens omvatten alle persoonsgegevens van individuen die aan
D-Sense zijn overgedragen door onze klanten, zijnde de
verwerkingsverantwoordelijke, die verder worden aangevuld met de antwoorden
gegeven door respondenten tijdens het vrijwillig beantwoorden van één van
onze enquêtes. Deze persoonsgegevens kunnen persoonlijke contactinformatie
bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer, geslacht en andere
persoonsgegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd.
Antwoorden gegeven doorrespondenten kunnen eveneens
persoonsgegevens omvatten.
2.2.2 Verwerkingsdoel & delen van respondentendata
D-Sense verwerkt persoonsgegevens van respondenten niet voor andere
doeleinden of op ander wijze dan in het kader van tevredenheidsonderzoeken
waardoor onze klanten hun dienstverlening kunnen verbeteren.
 
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers of respondenten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker en/of respondent ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@d-sense.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 
4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
D-Sense bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën
van persoonsgegevens:
-Gegevens met betrekking tot websitebezoek zullen nooit langer worden
bijgehouden dan 1 jaar.
-Respondentendata wordt maximaal tot 5 jaar na afloop van het originele
onderzoek bewaard. Hierna zal, met het oog op mogelijke vervolgonderzoeken,
de data worden geanonimiseerd waardoor het vanaf dat punt onmogelijk wordt
om deze te linken aan een individu.
-Om wettelijke verplichtingen na te komen zijn wij verplicht om
facturatiegegevens van onze klanten maximaal 10 jaar bij te houden.
Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.
-Bepaalde klantengegevens kunnen gedurende een periode van 5 jaar na
beïndiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te
herkennen en om deze op de hoogte te houden van ontwikkelingen in verband
met de dienstverlening binnen D-Sense, tenzij de klant hier niet mee akkoord
gaat zoals voorts beschreven in punt 6.
 
5. Delen van persoonsgegevens met derden
D-Sense deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting.
Respondentendata wordt mogelijks met volgende derden gedeeld:
-Klanten van D-Sense, die u gegevens mogelijk verder verwerken, ontvangen de
respondentendata van individuen die zelf aangegeven hebben dat D-Sense hun
antwoorden niet-anoniem mag doorgeven aan deze specifieke klant.
-D-Sense verstrekt uw persoonsgegevens aan Checkmarket, het platform dat wij
gebruiken voor onze enquêtes. Checkmarket verwerkt persoonsgegevens niet
voor andere doeleinden of op andere wijze dan door D-Sense is opgedragen.
 
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door D-Sense en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@d-sense.com. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ e(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
& rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
D-Sense wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact

Cookies

Functioneel: de website gebruikt first party cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen D-Sense en wordt niet met derden gedeeld.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert vier cookies, die ons een inzicht geven in hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren en wordt niet met derden gedeeld.

Gebruiksvoorwaarden

Recht op één kopie

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van D-Sense. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan D-Sense dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

D-Sense behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. D-Sense is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Vragen?

Opmerkingen of vragen over onze regels & voorwaarden? Contacteer ons op info@d‑sense.com.